Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODO

Jako fotograf i przedsiębiorca przedkładam dużo uwagi kwestii ochrony danych osobowych moich klientów, jak i przyszłych klientów, do czego obowiązana jestem na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO).
Ze względu na to informuję, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (czyli osobą, która decyduje jak będą wykorzystywane dane osobowe) jest Ewelina Pyrzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Pyrzyńska fotografia i film Osiecza Pierwsza 26a, 62-586 Rzgów NIP 6652693831 (dalej zwana Administratorem). Właściciel marki: Pyrzyński Family i Arek Pyrzyński – fotografia ślubna

2. Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające kontakt ze mną to:
a. adres e-mail: ewelinaa85@tlen.pl
b. telefon: +48 724 619 425.

3. Cele, dla jakich przetwarzam Twoje dane osobowe są następujące:
a. w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej, reportażu bądź usługi videofilmowania na podstawie zainteresowania moją ofertą wyrażoną przez Ciebie w postaci zapytania. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1;
b. w celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji fotograficznej reportażu bądź usługi videofilmowania na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO2;
c. w celu promowania mojej działalności jako fotografa, filmowca poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej, reportażu bądź usługi videofilmowania w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.pyrzynski.pl i www.arekpyrzynski.pl, lub w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody (co obejmuje wysyłanie komunikatów za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości smsmms przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tj. m.in. telefonu, tabletu, komputera) oferowanych przeze mnie usług. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e. w celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
f. w przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną, lecz nieopłaconą w terminie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO3, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

4. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane są:
a. podmiotom, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej, o ile wyrazisz zgodę na publikację na mojej stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej, reportażu bądź filmu.
b. dane będą przekazywany / przetwarzane w celu utworzenia galerii i jej obsługi przez portal Zalamo s.c. R. Lucas A. Błaszczyk ul. Tadeusza Romanowicza 4, 30-702 Kraków, posiadającą NIP 6793121479
c. dane będą przekazywany / przetwarzane do drukarni w celu wydruków, odbitek, albumów, obrazów etc. – Crystal-Albums Andrzej Słowik 42-400 Zawiercie ul. Amatorska 20, NIP: 649 222 32 9 oraz Najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie NIP 813-22-60-802 REGON 69166835
d. dane mogą być przekazywany / przetwarzane przez firmę prowadzącą obsługę księgową mojej działalności gospodarczej-Biuro Rachunkowe Małgorzata Ciesiółka ul. Leśna 5; 62-405 Lądek. Portale Facebook lub Instagram – wyłącznie, jeśli wyraziłeś/wyraziłaś uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej, reportażu bądź usługi wideofilmowania.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku w portalach Facebook, lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację zdjęć, reportażu bądź usługi videofilmowania
Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

6. Okres, przez jaki twoje dane osobowe będą przechowywane to:
a. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.b. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

7. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. a. dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy i odpowiednio:
a. przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych świadczeń, i w razie niezawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego kontaktu z Twojej strony;
b. dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
c. podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przechowuję dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania i w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzałam je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sama ustalę, że się zdezaktualizowały.
d. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii, w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram – do 3 dni następujących po dniu wycofania zgody.
e. dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowuję przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

8. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw proszę skierować swoje żądanie pod adres email: ewelinaa85@tlen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 724 619 425.

9. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego możesz wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z chwilą jego powołania.9. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:
a. niemożnością świadczenia usługi przez Administratora,
b. niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego,
c. niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

10. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.